Reklamační řád

Reklamační řád

1.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ-REKLAMACE

1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).

1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

1.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

1.4. Na dárky poskytnuté prodávajícím kupujícímu se nevztahuje záruka ani odpovědnost prodávajícího za vady.

1.5. Neoznámí-li Zákazník vadu zboží včas, pozbývá práva odstoupení od smlouvy.

1.6. Neoznámí-li kupující vadu či chybějící zboží bezodkladně poté, co ji mohl při včasné a pečlivé kontrole doručeného zboží zjistit, nebude mu soudem právo vadného plnění přiznáno. Jde-li o skrytou vadu, platí téže, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od doručení zboží.

1.7. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době a to 24 měsíců od doručení zboží.

1.8. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny či zasláním e-mailu na info@doge-shop.cz Kupující doloží vyplněný průvodní dopis k reklamaci.

1.9. O přípustnosti reklamace rozhodne bez zbytečného odkladu pověřená osoba společnosti dog-eshop.cz ve složitých případech do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává přiměřené časové období potřebné pro odborné posouzení vady podle druhu výrobku či služby. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po dohodě prodávajícího s kupujícím může být lhůta delší.

1.10. Ustanovení uvedená v odstavci 1.2 tohoto reklamačního řádu se nevztahují na zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána, u opotřebení zboží způsobeného běžným používáním, u použitého zboží z důvodu vady odpovídající míře opotřebení nebo opotřebení, které zboží vykazovalo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy a vlastností zboží.

2. KONTROLA ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

2.1. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozený. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentní poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

2.2. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Pokud Kupující zjistí nekompletnost zboží nebo jakékoliv poškození zboží způsobené přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, nechť kontaktuje neprodleně prodávajícího.

3. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u doge-shop.cz zasláním e-mailu na info@doge-shop.cz

3.2. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje den, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží ( den převzetí zboží).

3.3. Prodávající potvrdí písemně uplatnění práv kupujícímu. Tím také uvede, kdy bylo právo uplatněno i dobu vyřízení reklamace.

3.4. Při dodání nové věci vrátí kupující na náklady společnosti doge-shop.cz původně dodané, reklamované zboží včetně veškerého příslušenství.

4. JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI

Pokud Vám domů dorazilo vadné, poškozené či nekompletní zboží, nebo jiný výrobek, než který jste si objednali nebo se neshoduje funkce zboží s popisem uvedeným na našich internetových stránkách či informacích dodavatele, kontaktujte nás prosím ihned e-mailem info@doge-shop.cz

K e-mailu přiložte fotodokumentaci (nafoťte poškozené zboží, včetně obalu), průvodní reklamační dopis a nezapomeňte uvést číslo objednávky.

Po předchozí domluvě na uvedeném e-mailu info@doge-shop.cz nám zboží zašlete na adresu:

Vladimíra Lískovcová

Mláka 28

Třeboň 37901

Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato řádně vyčištěné.

Pro rychlou identifikaci doporučujeme přidat, k vrácenému zboží, kopii objednávky nebo fakturu, a průvodní dopis, ve kterém popíšete, druh závady.

Po předchozí dohodě je možné předat zboží na výše uvedené adrese i osobně, a to pouze po předchozí tel. domluvě.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem.

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně postupu při reklamaci nebo potřebujete zjistit, v jakém stavu se Vaše reklamace nachází, obraťte se prosím na telefonní linku +420 722 913 501